Jesteś na: Aktualności / Przedsiębiorczość

Komisja Europejska zaprasza do konsultacji strategii „Europa 2020”

Po czterech latach od uchwalenia strategii „Europa 2020” KE sprawdza, w jaki sposób w poszczególnych krajach Unii oceniana jest jej realizacja. Wnioski płynące z konsultacji posłużyć mają do wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumencie. – W konsultacjach strategii „Europa 2020” nie powinno zabraknąć głosu polskich przedsiębiorców – mówi Jacek Brzozowski, ekspert Pracodawców RP.

Europa 2020, Jacek Brzozowski, Komisja Europejska,

„Europa 2020” to długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE. Jego priorytetem jest dążenie do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Nadrzędne cele strategii zakładają:

  • osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 proc.,
  • poprawę warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej,
  • podniesienie poziomu wykształcenia,
  • wspieranie włączenia społecznego.

Wyznaczane przez unijną strategię kierunki działań można uznać za zgodne z naszym interesem narodowym – ocenia Jacek Brzozowski.  – Z perspektywy polskiej gospodarki można dostrzec pewne niepokojące zjawisko polegające na traceniu przez Unię zdolności do wprowadzania w życie ambitnych zadań stawianych w swoich strategiach, bądź też realizuje je, ale w sposób wynaturzony lub zgodny z interesem jedynie wybranych krajów – komentuje ekspert.  – Takim przykładem jest chociażby przyjęty model zrównoważonego rozwoju.  Teoretycznie ma on odbywać się poprzez budowę gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu, w praktyce jednak realizacja wymagań pakietu klimatyczno-energetycznego skutkuje postępującym spadkiem konkurencyjności europejskiego przemysłu – tłumaczy.

Zdaniem Brzozowskiego istotne jest, by w odbywających się konsultacjach nie zabrakło głosu polskich przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu czy nawet konsumentów. – Jest to tym ważniejsze, że strategii „Europa 2020” nie można traktować tylko i wyłącznie jako dokumentu studyjnego. Definiuje on bowiem mierzalne cele społeczno-gospodarcze, które stają się punktem odniesienia zarówno dla unijnych, jak i krajowych polityk – wyjaśnia.

Konsultacje strategii „Europa 2020” potrwają do 31 października. Więcej informacji oraz formularz konsultacyjny online znaleźć można pod adresem: http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_pl.htm