Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

Innowacyjność polskich firm wg GUS: przemysł lepszy od usług

Duże firmy prowadzące działalność związaną z przetwarzaniem węgla kamiennego lub rafinacją ropy naftowej. Takie przedsiębiorstwa najczęściej wprowadzają w Polsce innowacje – wynika z informacji GUS. W grupie przedsiębiorstw usługowych największą innowacyjnością wykazuje się branża ubezpieczeniowa.

działalność innowacyjna firm, GUS,

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport dotyczący aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw w latach 2011-2013. W okresie tym aktywność taką wykazało 18,4 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,8 proc. przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 17,7 proc. i 13,9 proc. w poprzednim okresie badawczym, czyli w latach 2010-2012).

GUS wyróżnia kilka typów innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Na jego liście znajdują się:

– innowacje produktowe,  które w analizowanym okresie wprowadziło 11 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 5,8 proc. przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 11,2 proc. i 7 proc. w poprzednim okresie badawczym),

innowacje procesowe, które wprowadziło 12,8 proc.  przedsiębiorstw przemysłowych i 8,5 proc. przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 12,4 proc. i 9,1 proc.); innowacje procesowe to najczęściej wprowadzany rodzaj innowacji,

–  innowacje organizacyjne wprowadzone przez 8,3 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 7,1 proc. przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 10,3 proc. i 10,5 proc.),

–  innowacje marketingowe  wprowadzone przez 7,5 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 7 proc. przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 10,2 proc. i 11,1 proc.).

Działem przemysłu, w którym wystąpiła największa ilość przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe jest dział „wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej” (innowacje tego typu wprowadzało 50,9 proc. tych firm)  oraz „górnictwo rud metali” (50 proc. firm).

W sektorze usług natomiast innowacje najczęściej wprowadzały firmy zajmujące się ubezpieczeniami, reasekuracją oraz funduszami emerytalnymi , z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (60,3 proc. firm) oraz badaniami i pracami rozwojowymi (35,9 proc.).

Spośród innowacji organizacyjnych przedsiębiorstwa przemysłowe wprowadzały najczęściej nowe procedury organizacyjne (5,9 proc), natomiast podmioty z sektora usług – nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych (5,3 proc.). Z innowacji marketingowych w przemyśle najwięcej przedsiębiorstw wprowadziło zmiany w projekcie (konstrukcji) lub opakowaniu wyrobów lub usług (3,9 proc.), a w sektorze usług – w nowych mediach lub technikach promocji produktów (4,7 proc.).

Z badań GUS wynika, że największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, które wprowadzały innowacje miały przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 250 osób.

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2013 r. wyniosły 20958,9 mln zł, a w przedsiębiorstwach z sektora usług – 11980,9 mln zł. Dominującym rodzajem wydatków w obydwu typach firm były nakłady inwestycyjne, które stanowiły odpowiednio 73,6 proc. i 42,4 proc.  wszystkich nakładów na innowacje.

Nakłady na działalność innowacyjną w przeważającej części były finansowane ze środków własnych przedsiębiorstw (71,1 proc. nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych i 79,7 proc.  – w sektorze usług).

W 2013 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2011-2013 w przychodach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 8,6 proc., natomiast w sektorze usług – 3,4 proc.