Jesteś na: Blogi / Dynamika PKB pozytywnie zaskoczyła rynek

Dynamika PKB pozytywnie zaskoczyła rynek

Wbrew oczekiwaniom większości analityków, III kwartał bieżącego roku nie przyniósł spadku dynamiki PKB w Polsce – została ona, po uwzględnieniu wahań sezonowych, utrzymana na poziomie 3,4 proc. rok do roku.

PKB, Łukasz Kozłowski,

Z uwagi na to, że opublikowane przez GUS dane mają charakter wstępny, nie wiemy jeszcze, jakie czynniki uchroniły nas przed dalszym spowalnianiem polskiej gospodarki. Można się spodziewać, że większa była kontrybucja spożycia indywidualnego, a eksport netto miał ujemny wpływ na dynamikę PKB.

Niekorzystnie na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wpływały przede wszystkim problemy krajów strefy euro, którym grozi ponowna recesja. Europejski Bank Centralny jest coraz bardziej bezsilny wobec tej sytuacji – podjęte przez niego działania, takie jak np. wprowadzenie ujemnej stopy depozytowej, nie przyczyniły się do pobudzenia gospodarek państw, które przyjęły wspólną europejską walutę. Kondycja polskiej gospodarki jest zaś silnie uzależniona od tego, co dzieje się na zachodzie Europy – 75 proc. naszego eksportu trafia do Unii Europejskiej. Konflikt na Wschodzie również nie pozostaje bez znaczenia. Zmniejszyły się obroty handlowe Polski nie tylko z Rosją, na skutek wprowadzonego embarga, lecz także z Ukrainą, której gospodarka znajduje się w stanie zapaści. Pogorszyły się także kluczowe wskaźniki obrazujące sytuację w polskim przemyśle, w tym wartość produkcji sprzedanej oraz PMI.

Pomimo negatywnego oddziaływania tych czynników polska gospodarka pozostaje zaskakująco silna. Sytuacja na krajowym rynku pracy szybko się poprawia – roczna dynamika spadku stopy bezrobocia nadal przyspiesza. To, w połączeniu z deflacją i utrzymującym się na relatywnie stałym poziomie nominalnym wzrostem wynagrodzeń, powoduje najszybszy od kilku lat wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych. Wydaje się, że to właśnie solidny popyt wewnętrzny uchronił naszą gospodarkę przed zewnętrznymi  turbulencjami.

Istnieją przesłanki wskazujące na to, że kolejne kwartały mogą być jeszcze lepsze. Gospodarka amerykańska jest w nie najgorszej kondycji, co za pewien czas powinno przełożyć się również na sytuację w Europie i w Polsce. Ceny surowców energetycznych na światowych rynkach znacząco zaś spadły na przestrzeni ostatnich miesięcy, co pozytywnie oddziałuje na stronę podażową.