Jesteś na: Aktualności /

Dobra wiadomość – jesteśmy poniżej średniej

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 9,6 proc., wobec 9,7 proc. miesiąc wcześniej. To mniej niż wynosi średnia dla 28 państw Unii Europejskiej (10,3 proc.) oraz znacznie mniej niż średnia dla strefy euro (11,6 proc.). Istotnym problemem pozostaje natomiast bezrobocie wśród osób młodych, które kształtuje się w naszym kraju na poziomie 24 proc., czyli wyższym niż średnia unijna.

bezrobocie maj 2014, Łukasz Kozłowski,

Informacje te mogą wydawać się sprzeczne z danymi GUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi stopy bezrobocia rejestrowanego, która w maju kształtowała się na poziomie 12,5 proc. Z czego wynika ta różnica, wynosząca niespełna 3 pkt proc.? Eurostat wykorzystuje inną metodę mierzenia skali bezrobocia, bazującą na ankietowych badaniach aktywności ekonomicznej ludności, a nie na statystykach gromadzonych przez urzędy pracy. Pozwala to na dokładniejszą ocenę rzeczywistej skali problemu bezrobocia, gdyż część osób zarejestrowanych jako bezrobotne jest w rzeczywistości nieaktywna zawodowo (osoby faktycznie poszukujące pracy zalicza się do aktywnych zawodowo) lub pracuje w szarej strefie. Mankamentem badań wykonywanych na potrzeby Eurostatu jest jednak to, że obejmują one jedynie losowo wybraną próbę, a nie całą populację, przez co uzyskane wyniki są w pewnej mierze obarczone błędem statystycznym. Należy ponadto pamiętać o tym, że dane o bezrobociu rejestrowanym nie są oczyszczone z wahań sezonowych. Dlatego też nie podlegają one tak dużym zmianom.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego mógłby dokładniej odzwierciedlać faktyczną sytuację na rynku pracy, zbliżając się do wartości podawanych przez Eurostat, gdyby wprowadzono w życie – zaproponowaną niedawno przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – możliwość odrębnej rejestracji osób nieposzukujących pracy, które chciałyby jedynie być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Z drugiej strony takie rozwiązanie niosłoby ze sobą pewne ryzyko, ze względu na jego potencjalny wpływ na rozrost szarej strefy oraz pewną niespójność z celami dopiero co wprowadzonej w życie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Za kilka dni uzyskamy jeszcze bardziej aktualny obraz sytuacji na polskim rynku pracy – MPiPS poda bowiem szacunki dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w czerwcu. Ze względu na kontynuację ożywienia gospodarczego oraz rozpoczęcie prac sezonowych możemy oczekiwać, że wskaźnik ten spadnie do ok. 12,1 proc.